Carpe Diem
home ask past theme
"Carpe diem, quam minimum credula postero - Seize the day, trusting as little as possible in the future."
★ B2UTY ★ INSPIRIT ★ VIP ★ BANA ★ BBC ★

1 2 3 4 5

Là vì mình làm việc thiếu trách nhiệm.
Phoe ơi Phoe ơiiiiiii ~.~

Kiên nhẫnnnnnnnnnnnnnnnnn

Vạn sự khởi đầu nan. Bạn Phượng hãy kiên nhẫn.
:)